More Website Templates @ TemplateMonster.com. August27, 2012!

„ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ИНФОРМАЦИЈЕ“

ПРОЈЕКАТ „ИНИЦИЈАТИВОМ ДО ИНФОРМАЦИЈЕ“ СУФИНАНСИРАН ЈЕ ОД СТРАНЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ И МЕЂУОПШТИНСКУ САРАДЊУ.

Писарница Општинске управе Опово налази се у холу зграде Општине Опово – главни улаз Бориса Кидрича број 10, телефон 013 / 681 – 030. У тексту који је пред вама можете сазнати које услуге, односно овере и подношење захтева можете остварити преко ове службе Општинске управе Опово.

 

1959 Inicijativom Flajer Spolja Def 1   Copy

1.Овера купопродајних уговора (осим за некретнине), уговора о давању пољопривредног земљишта у закуп, уговора о закупу пословних просторија;

2.Овера овлашћења за возила ;

3.Овера разних пуномоћја;

4.Овера потписа (ОП образац, изјава два сведока, сагласности родитеља за путовање малолетног детета у иностранство, гарантна писма, лична изјава...);

5.Овера преписа докумената (за здравствену књижицу, биро, посао, пензију, школу, туђу негу и помоћ... као и свих докумената по захтеву странке ...);

6.Подношење захтева за остваривање права на дечији додатак;

7.Подношење захтева за остваривање права на родитељски додатак (за прворођено, другорођено, трећерођено, четврторођено дете – Република);

8.Подношење захтева за остваривање права на родитељски додатак за треће дете – Покрајина;

9.Подношење захтева за остваривање права на пакет за бебе (рок за подношење захтева је до месец дана од рођења детета);

10.Захтев за остваривање права на породиљско одсуство;

11.Подношење захтева за издавање уверења о стицању статуса енергетски заштићеног купца;

12.Подношење захтева за лицитацију државног пољопривредног земљишта;

13.Подношење захтева за доказивање права пречег закупа по основу узгоја животиња;

14.Подношење захтева за доказивање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;

15.Подношење захтева за промену намене пољопривредног земљишта;

16.Подношење захтева за легализацију објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе;

17.Подношење захтева за издавање грађевинске дозволе;

18.Подношење захтева за издавање локацијске дозволе;

19.Подношење захтева за издавање решења за помоћне објекте, за извођење радова на инвестиционом одржавању ...;

20.Подношење захтева за пријаву почетка грађења;

21.Подношење захтева за издавање услова за израду пројекта препарцеларије и парцелације;

22.Подношење захтева за вршење техничког прегледа објекта и издавање употребне дозволе;

23.Подношење захтева за издавање одобрења за грађење (помоћних и економских објеката);

24.Подношење захтева за издавање дозволе о уклањању објекта односно његовог дела;

25.Подношење захтева за издавање информације о локацији;

26.Подношење захтева за потврђивање пројекта препарцелације односно пројекта парцелације;

27.Подношење захтева за за издавање одобрења за постављање летње баште;

28.Подношење захтева за издавање урбанистичко техничких услова за постављање летње баште;

29.Подношење захтева за за конверзију права коришћења у право својине уз накнаду;

30.Подношење захтева за издавање решења за адаптацију и санацију објекта;

27365

 

Таксе се не наплаћују за:

- списе и радње у поступцима које се воде по службеној дужности;

- списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;

- списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

- пријаве за упис у матичне књиге;

- пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних идогађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;

- списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;

- списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;

- списе и радње у поступку за сахрањивање;

- поднеске упућене органима за представке и притужбе;

- списе и радње у поступку за оснивање радног односа и остваривање права по том основу;

- поднеске јавном тужилаштву;

- списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

- молбе за помиловање и одлуке по тим молбама