More Website Templates @ TemplateMonster.com. August27, 2012!

Пројекти

Одржане обуке и округли сто

 

У петак 6. маја у сали Скупштине општине Опово одржана је обука за постављена лица и запослене у општинској управи општинe Опово посвећена теми проактивне транспарентности. Сврха организовања ове обуке била је да се руководиоцима и извршиоцима запосленим у органима општинске управе подигне свест и укаже на значај проактивне транспарентности, односно да им се пружи прилика да се упознају са основним принципима и методама овог приступа информисања јавности. Обука је, самим тим, имала за циља да пружи допринос изградњи капацитета општинске управе за проактивно информисања грађана општине о свом раду и питањима од јавног значаја, односно за веће укључивање грађана у процесе доношења одлука.

Prva  DrugaПостизање наведеног циљ би последично довело и подизања нивоа транспарентности у раду органа општине, односно до веће информисности њених становника. Обуку су водили Драгана Аврамовић из ИМО и Огњен Гогић из ЦРДД “Еурополис”.

Treca   Cetvrta

Првобитна замисао пројектног тима била је да обуком првенствно буду обухваћени запослени у општинској управи који се баве пословима информисања јавности, комуникацијом са грађанима и односима са медијима. Како се, међутим, испоставило да у оквиру општинске управе не постоје посебно систематизована радна места која би одговарала траженом опису, већ да се запослени у оквиру свих одељења баве истовремено и пословима информисања јавности и комуникацији са грађанима у погледу послова које обављају, пројектни тим се определио да обуком обухвати већи број запослених из различитих одељења. Обуку је из ових разлога похађало укупно 10 лица запослених у органима општинске управе и то у звањима руководиоца одељења, шефа одсека, сарадника и референата у оквиру Одељења за друштвене делатности, јавну управу и опште послове, затим Одељења за имовинско-правне, стамбено-комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине односно у оквиру Одсека
пореске администрације, Одсека припреме буџета, буџетске инспекције и ревизије, Одсека рачуноводства и Одсека за јавне набавкекоји представљају организационе јединице у
саставу Одељења за привреду и финансије.

 

Предавачи из ИМО и Еурополиса су започели обуку објашњавајући учесницима разлику између реактивне и проактивне транспарентности, указујући истовремено у чему се огледају преимућства ове последње. Наиме, према речима предавача, основни предуслов за активно укључивање грађана у политички живот локалне средине представља њихова информисаност о питањима од јавног значаја. У том смислу се од локалних власти очекује да проактивним приступу транспарентности створе услове за активно учешће грађана у процесима доношења одлука. Како су предавачи указали, разлика између реактивне и проактивне транспарентности управо се огледа у томе у којој мери су информације од јавног значаја доступне грађанима.

Приступ реактивне транспарентности подразумева да се информације дају на увид на основу изричитог захтева који грађани упућују органима јавне власти. Реактивна транспарентности отуда отежава партиципацију грађана будући да она захтева њихов додатни ангажман на тражењу информација, при чему се тражена информација даје на увид само оним грађанима који су је затражили. Насупрот томе, приступ праоктивне транспарентности подразумева да се информације које органи власти већ имају на располагању чине доступним јавности, првенствно путем интернета, и то пре него што их грађани сами затраже. Проактивна транспарентност тако не захтева да сами грађани предузимају додатне кораке, док се информације чини доступним већем броју људи. У овом смислу основна порука предавача била је да се путем проактивне транспарености постиже већи ниво опште информисаности грађана. С тим у вези наглашено је и да су развојем информационо-комуникационих технологија обезбеђени сви неопходни технички предуслови да проактивна транспарентност буде прихвачена као основни приступ информисања јавности од стране свих локалних самоуправа. 

Након уводног дела, наставак обуке био је посвећен питању садржаја који се налази на интернет страници општине Опово, односно у њеном Информатору о раду. У овом делу обуке предавачи су учесницима представили резултате мониторинга транспарентности општина који је спровела Београдска отворена школа применом сопствене методологије, затим налазе извештаја Дирекције за електрноску управу посвећеног Усклађености веб презентација јединица локалне самоуправеса документом “Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, резултате истраживања, оцењивања и рангирања јединица локалне самоуправе на основу критеријума транспарентности које је спровела Транспарентност Србије применом Индекса локалне транспарентности, као и резултате до којих су сами чланови пројектног тима дошли на основну сопственог скрининга интернет странице општине. Учесницима обуке представљени су и резултати Анкете о транспарентнсоти рада општинских власти коју је пројектни тим спровео на репрезентативном узорку од 102 грађана општине.

 

Обједињени преглед резултата свих ових истраживања јасно је указао да постоји велики простор за побољшање у погледу транспарентости рада органа општине, и то нарочито у погледу доступности информација о услугама које општинска управа пружа заинтересованим лицима, што је у свим поменутим истраживањима оцењено као најслабији део. Обука је у том смислу тежила да учесницима укаже на конкретне начине на које општина може да унапреди садржај на својој интернт страници. Предавачи су упутили запослене у општини да се приликом уређивања интернет странице и Информатора о раду првенствено ослоне на Смернице за израду веб презентација органа државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе в5.0 које је објавила Дирекција за електронску управу као и на Упутство за израду и објављивање информатора о раду државног органа. Предавачи су учесницима, између осталог, скренули пажњу на потешкоће које се појављују у претрази интернет странице општине и указали да основни локални документи и прописи нису прегледно разврстани, иако су сви доступни на интернету. Највише пажње је било посвећено доступности података о услугама које органи општине пружају заинтересовнаим физичким и правним лицима. У том погледу је учесницима обуке указано да би Информатор о раду требало да садржи детаљне информације о процедурама и поступцима за пружање услуга, што тренутно није случај, али и да би информације о услугама требало да буду директно доступне и на интернет страници општине како би се олакшало њихово проналажење. Са учесницима је било речи и о другим могућностима да се унапреди информисаност грађана о раду локалне управе и повећа доступност информација. Учесницима обуке тако је предложено да размотре могућност креирања службених налога општине на друштвеним мрежама у циљу унапређивања двосмерне комуникацији органа општине са грађанима. Учесницима обуке је пренет предлог који су нам грађани изнели на трибинама да се на паноима у месним заједницама поставе упутства у којима су објашњени поступци за добијање појединих услуга заједно са списком потребне документације и примерима попуњених образаца.

Peta

 

Обука за запослене у општинској управи је по својој природи била конципирана као интерактивна радионица тако да су учесници обуке имали прилику да питају предаваче све што их је занимало, односно да поделе своје искуства из директног контакта са грађанима. На нашу примедбу да интернет презентација општине не основне захтеве испуњава у погледу доступности информација о услугама које општина пружа, учесници обуке су нам одговорили да су грађани Опова углавном навикли да директно наврате у зграду општину како би се информисали. Према речима учесника трибине, грађани долазак у општину не доживљавају као додатни трошак или оптерећење будући да су запослени у општини увек спремни да грађанима пруже све потребне информација и објашњења у вези са услугама које их занимају. Такође, објашњено нам је и да, иако општина услед недостатка материјалних средстава није у могућности да организује услужни центар, писарница представља место на које грађани прво долазе како би се информисали и одакле даље бивају упућени канцеларије које су надлежне за њихова питања. Писарница је тако фактички преузела улогу инфо пулта на којој грађани могу добити све потребне информације и преузети све захтеве, али и пронаћи примерке попуњених образаца за услуге које су им потребне.

Мада су се учесници трибине сагласили са нашом оценом да би било добро да се интернет презентација општине унапреди и учини прегледнијом и потпунијом, ипак су остали уверени да она нема пресудну улогу у информисању грађана општине и да се на основу њеног изгледа не може извући закључак да је рад општине нетранспарентан. Као право, указано нам је да би требало да имамо у виду да је портал Глас Опова у великој мери преузео улогу званичног канала информисања грађана општине. Грађани Опово тако се у већој мери ослањају на сајт Глас Опова него на званични сајт општине како би се информисали. Функционери и службеници општине су такође навикли да своја обавештења и информација у вези са новостима из свог делокруга прослеђуу уредницима Гласа Опова. Са друге стране, учесници обуке су нагласили како би осим транспарентности требало узети у обзир и стварну ефикасност у рада органа општинске управе у смислу тога колико брзо грађани долазе од тражених услуга. С тим у вези указано нам је да се општина Опово издаваја у односу на друге локалне самоуправе у погледу тога колико брзо обрађује захтеве грађана и доноси решења.

Када су у питању могућности да се у наредном периоду унапреди интернет презентација општине, учесници обуке су изнели резерве у погледу расположивости буџетских средстава за ангажовањем стручних лица која би се свакодневно бавила одржавањем и унапређивањем веб сајта. Како су нам рекли, слабости интернет странице произилазе искључиво из мањка људских и финансијских капацитета за израду и одржавање веб презентације у техничком смислу. Управо тај проблем је дошао до изражаја са услугом виртуелни матичар која је престала да функционише. У том смислу је један од закључака обуке био и да би требало размотрити проналажење спољашњих извора финансирања. Са друге стране, представници одељења које се бави урбанизмом и грађевинарством као позитиван помак указали су да је на сајту општине почео да функционише електронски систем изадавања грађевинских дозвола.

 

Када су у питању информације за које је Београдска отворена школа утврдила да недостају на веб презентације и Информатору, на обуци нам је саопштено да подаци о државној помоћи нису доступни на сајту зато што државна помоћ није додељивана, али да ће та напомена бити унета у Информатор приликом следећег ажурирања. Како нам је саопштено, Одлука о буџету за 2016. године и Завршни рачун за претходну годину ће бити постављени у најскоријем року, као и одређени стратешки планова. План јавних набавки је објављен, док ће и извештај о спроведеним набавкама ускоро бити доступан.

Sesta 

Након завршеткаобуке за запослене у општинској управи уследио је састанка на коме су се представници општине сусрели са представницима локалних удружења. Осим запослених у органима општине задужених за информисање и сарадњу са цивилним сектором, састанку су се прикључили и председник општине Опово Милош Марков и председник Скупштине општине Драган Угринов. Основни циљ овог састанка био је да се представницима јавног и цивилног сектора пружи могућност да заједнички размотре могућности за унапређење сарадње између општине Опово и удружења гарђана која делују на њеној територији и то пре свега у погледу повећања транспаретности у раду органа општине, односно информисаности њених становника. Састанком је модерирао Огњен Гогић из удружења Еурополис.

Основне теме састанка тицале су се транспаретности у раду органа општине Опово и могућности да се локалне организације цивилног друштва укључе у процесе доношења одлука у име корисника својих пројеката и друштвених група које заступају. Учесници састанка сагласили су се у оцени да основна препрека развоју сарадње између општинских власти и локалних удружења представља недовољна развијеност цивилног сектора на територији општини. У прилог овој констатацији говори и чињеница да су са стране локалних удружења састанку присуствовали представници Иницијативе младих Опово и Гласа Опова, које уједно представају и најактивније актере цивилног друштва у Опову. Чињеница да удруживање грађана у локалне непрофитне организације није нарочито изражено према оцени учесника састанка, међутим, не сведочи о апатичности становника општине. Напротив, према њиховим речима, ради се о специфичним околностима које треба узети у обзир. Наиме, у првом реду ради се чињеници да на територији Опова живи свега 10 хиљада становника, што је чини једном од најмањих општина у Србији, који су, притом, у професионалном смислу претежно упућени ка Београду и Панчеву. Са друге стране, будући да своје потребе и интересе грађани пред органима општине врло успешно заступају индивидуално, захваљујући чињеници да је реч о мањем месту у коме се сви добро познају, подстицај за удруживањем је мањи. Међутим, учесници састанка су се сагласили да постоји потреба да се даље подстиче развој цивилног сектора и удруживање грађана општине у асоцијације које би се бавиле што већим бројем различитих темама од интересе за грађана. То је уједно представљао и један од основних закључака састанка. 

У наставку састанак разговарало је о конкретним моделитетима укључивања локалних удружења у процесе доношења одлука и креирања локалних политика. Представници присутних удружења нагласили су потребу да се обезбеди транспаретност у финансирању пројеката удружења грађана са буџетске линије 481. Представници општине изразили су спремност да укључе локална удружења у већој мери приликом креирања политика и усвајања локалних прописа, али и у праћење и евалацију примене политике и мера, као и да их позивају на заседања Скупштине и рад скупштинских одбора и радних тела. Удружења су се обавезала да ће пружити подршку општини у настојањима да проативно информише становништво.

 

По завршетку састанка уприличено је потписивање Меморандума  о сарадњи између општине Опово и ИМО и Гласа Опова. 

Sedma 

 

Посебну активност у оквиру пројекта требало је да представља обука за представнике локалних оргнизација цивилног друштва и медија за спровођење надзора над радом органа локалне самоуправе. Препрека са којом се пројектни тим сусрео током реализације ове активности односила се на слабу развијеност цивилног сектора на територији општине и локалне медијске сцене. Заправо, како се испоставило портал Глас Опова представља једино гласило на територији општине. Ова активност је зато реализована као састанак са представницима најактивнијих организација на територији општине. Састанку су присуствовали Драгана Аврамовић из ИМО, Огњен Гогић из Еурополиса и по један представник Гласа Опова. У неформалној атмосфери највише речи било је улози коју локалне организације цивилног друштва треба да имају у промовисању веће транспарентности и одговорности у раду локалних власти. Учесницима састанка представљен је правним оквиром и поступак за остваривања права на слободан приступ информацијама до јавног значаја, као и основни институти Закона о слободбом приступу информација од јавног значаја. На састанку је договорен даљи правац заједничког деловања ИМО и Гласа Опово на заговарању веће транспарентнсоти у раду органа општине и информисању становника о свим питањима од јавног значаја. Глас Опово препознат је као најутицајније средство информисања на територије општине које правовремено и потпуно извештава о свим актуелностима. О упућености локалног становништва на Глас Опово најверније сведочи чињеница да портал бележи између 700 и 1000 дневних посета. На састанку је закључено да би требало посветити већу пажњу развоју цивилног сектора на територији општине и постепеном стварању коалиције локалних организација цивилног друштва која би заговарала већу транспарентност у раду органа општине и укључивање грађана у процес доношења одлука.

Osma