More Website Templates @ TemplateMonster.com. August27, 2012!

Пројекти

Препоруке за унапређење транспарентности у раду органа општине Опово

Препоруке које се налазе пред вама настале су као резултат пројекта “Ка унапређеној транспарентности и информисаности у опшини Опово коју су Иницијативе младих Опова спровеле у сарадњи са Центром за развој демократског друштва “Еурополис из Новог Сада.

Њихова основна сврха јестеда послуже као смернице и практични савети за побољшање транспарентности у раду органа општине Опово. Препоруке су  формулисане на основу сазнања до којих је пројектни тим дошао проучавајући званичне докуменате и стручну литературу из ове области, али и на основу директног увиду у реално стање на пољу транспарентности у раду органа општине Опово који је пројектни тим стекао током реализације пројектних активности.

Проактивна транспарентност, која представља заједнички именитељ ових препорука, уколико би била прихваћена од стране органа општине Опово подигла би ниво информисаности њених становника о питањима од јавног значаја, а самим тим би и повећала могућности за њихово учешће у одлучивању.Иако су препоруке првенствено упућене органима општине Опово, оне могу да помогну и свим другим локалним самоуправама да унапреде транспарентност у свом раду, односно да створе услове за информисано укључивање својих становника у процесе доношења одлука. Иако препоруке одражавају специфичности општине Опово, оне су формулисане на уопштији начин како би се олакшало њихово усвајање и од стране других локалних самоуправа. Оне су посебно релевантне за мање локалне самоуправе које су сличне општини Опово у погледу броја становника и карактеристика локалне политичке културе.

 

Препоруке  садржане у овом документу представљају материјал на који би пажњу требало да обрате организације цивилног друштва, како оне које делују локално тако и оне које спроводе програме на националном нивоу, приликом планирања својих будућих пројеката заговарање веће транспарентности у раду органа власти. На крају, ове препоруке представљају и грађу коју треба узети у разматрања приликом наредних измене и допуна законских решења у овој области, због чега би на њих пажњу требало да обрате и надлежна министарства и други органи државне управе.  

 

vПрепоруке органима локалне самоуправе

Ø  Опште препоруке

 

þ  усвојити приступ проактивне транспарентности

þ  олакшати заинтересованој јавности приступ информацијама од јавног значаја

þ  проширивати обим информација које се проактивно објављују

þ  унапредити доступност информација од јавног значаја путем веб странице општине и општинског Информатора о раду

þ  одговарати на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја

þ  развијати сарадњу са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Повереником за информације од јавног значаја и доступност података о личности и другим државним органима у циљу превазилажењу техничких, финансијских и кадровских ограничења на путу ка већој транспарентности

 

þ  препознати улогу и значај који организације цивилног друштва могу да имају у подизању нивоа информисаности грађана и њиховом већем укључивању у процесе доношења одлука

Ø  Препоруке у погледу Информатора о раду

 

þ  ускладити Информатор о раду општине са Упутствомза израду и објављивање информатора о раду државног органа, унети делове који недостају и обезбедити да он има комплетан садржај прописан овим документом

þ  редовноповеравати тачност и потпуност података објављених у Информатору

þ  у случају настанка промена у погледу информација које Информатор садржи, најкасније до краја сваког календарског месеца ажурирати Информатор и унети све настале промене

þ  Информатор о раду, односно банер са линком који води ка њему,поставити на насловну страну или у вертикалну колону на десној странивеб странице

þ  будући да посетиоци странице најчешће не знају да потребне информације о раду општине могу пронаћи уИнформатору, информације које се објављују у њему поставити и на саму веб страницу у одговарајућим секцијама

þ  у Информатор о раду унети податке о државној помоћи; уколико општине није додељивала држану помоћ у Информатору навести да државна помоћ није била додељена

þ  у Информатор о раду унетиподатке о висини локалних прихода и расхода за претходну годину као и основне податке из Одлуке о буџету за текућу годину

þ  у Информатор о раду унети информације о основним услугама које општина пружа заинтересованим физичким и правним лицима

 

Ø  Препоруке у погледу веб странице општине

 

§  израда и одржавање веб странице

 

þ  приликом израде веб странице општине придржавати се практичних упутстава датих уСмерницама за израду веб презентације орана државне управе, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе 5.0

þ  веб страницу општине користити са циљем да се повећа транспарентност у раду органа општине, учине доступним све релевантне информације о раду њених органа и олакша комуникација са грађанима

þ  постарати се да веб страница садржи јасне, тачне, потпуне и актуелне информације о раду и активностима органа општине

þ  редовно ажурирати садржај објављен на веб страници општине како би грађани били благовремено обавештавани о свим активностима органа општине; новеили измењене информације поставитина страницу истог или следећег дана

þ  обезбедити да веб страница буду прегледна, лако претражива, да садржај постављен на њој буде логично и интуитивно организован, односно да страница буде једноставна за навигацију, претраживање и проналажење садржаја

þ  обезбедити функционалну претрагу презентације путем поља Претрага која треба да обухвати комплетан садржај презентације

þ  постарати се да у техничком погледу страницабуде оптимизована за све претраживаче и прилагођена дељењу садржаја путем друштвених мрежа

 

§  организација садржаја

 

þ  садржај на страници систематизовати на такав начин да буде јасна и препознатљива логика којом су одређени документи и информације распоређени у одговарајуће секције како би посетиоци могли да претпоставе где могу да потраже информацију која их занима

þ  садржај презентације систематизовати у оквиру следећихсекција: О општини, Документи,Услуге, Актуелности/Вести, Јавне набавке, Буџет, Услуге, Архива,Контакт,Корисни линкови, Најчешће постављена питања

þ  на веб страници представити организациону структуру општине и то:  

o   графички – поставити прегледан и разумљив графички приказ

o   наративно – описати надлежности и послове које обављају организационе јединице општине, навести имена и звања руководиоца, њихове обавезе и овлашћења

þ  навести контакт податке (адресу, број телефона и адресу електронске поште)организационих јединица општинске управе, месних заједница и матичних служби, као и њихових руководиоца

þ  у посебној целини под називом Актуелности или Вести редовно објављивати најважније новости о раду општине, обавештења која су од интереса за ширу јавност, најаве догађаја и сл.

þ  основне документе и прописеод значаја за рад општине (попут Статута, Информатора о раду, Правилника о систематизацији радних места, Плана јавних набавки, Просторног плана, Одлуке обуџету и сл) објавити у секцији под називом Документи

þ  формирати подсекције или унети поднаслове који одговарају називима органа општине и ужих организационих јединица; документе, објаве, обрасце и други садржај објављивати тако да буде јасно у вези са радом које организационе јединице (нпр. одељења општинске управе) су настали

þ  поставити документе у читљивом формату (word или pdf) и омогућити њихово директно преузимање, избегавати постављање скенираних докумената

þ  уместо да буде обрисан, стари садржај учинити доступним у оквиру посебне секције предвиђене за архивирање садржаја;осим вести и актуелности у Архива би требало да буду доступни и акти који су стављени ван снаге (нпр. спроведени конкруси и јавне набавке, одлуке о буџету из ранијих година и др)

þ  у секцији Корисни линкови поставити линкове који воде ка веб страницама других органа државне управе или територијалне аутономије, јавних установама и предузећа, националних и међунородних организација

þ  формирати посебну секцију у којој ће бити објављиван Службени лист

þ  поставити посебан електронски образац за постављање питања и формирати секцијуПитања и одговори у којој ће бити објављени одговори на питања за која су грађани најчешће показивали заинтересованост, као и често тражене информације од јавног значаја

þ  размотрири могућност формирања посебне секције Јавне расправе у којој ће бити објављивани позиви за јавну расправу са програмом, нацрти аката који су предмет разматрања са образложењем, као и извештаје са одржаних јавних расправа

þ  поставити Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја и упутство о начину подношења захтева које треба да садржи контакт податке, информације о роковима за поступање органа, евентуалним трошковима, као и напомену о правном леку услучају одбацивања захтева

 

§  јавне финансије

 

þ  поштовати обавезе у погледу транспарентности и доступности информација прописане Законом о јавним набавкама

þ  отворити посебну секцију под називом Јавне набавке у којој би били постављени документи који садрже податке о извршеним, актуелним и планираним јавним набавкама и њиховој вредности 

þ  објавитиПлан јавних набавкиза претходну и текућу годину, као и извештаје о спроведеним јавним набавкама у претходној години и протеклим тромесечјима текуће године

þ  за сваку појединачну јавну набавку објавити конкурсну документацију као и линк ка порталу Јавних набавки где је набавка оглашена

þ  отворити посебну секцију под називом Буџетуи у њој поставити одлукео буџету иребалансима, периодичне извештаје о извршењу буџета, завршни рачун, ревизију завршног рачуна и др.

þ  поставити табелу са упоредним подацима о буџету за претходну и текућу

þ  учинити доступним податке о расписаним јавним конкрусима за финансирање пројеката ОЦД и медија, као и о резултатима конкурса за доделу средстава и извештаје о реализаицји пројеката ОЦД и медија која је финансирала општина

 

§  скупштина

 

þ  формирати посебну секцију посвећену активностима скупштине у оквиру које би се постављали:

ü  најава наредне седнице Скупштине са објављеним дневни ред и предлогом аката који ће бити разматрани као и обавештењем за грађане да могу да присуствују седници

ü  одлуке које је скупштина усвојила, записник о одржаној седници сарезултатима гласања, линкови ка службеном гласилу у коме је одлука објављена

ü  списак одборника и податке о контакту грађана с одборницима, адресу електронске поште, бројеве телефона одборника податке о времену и месту за сусрете одборика са грађанима

 

Ø  Услуге

 

þ  на веб страници општине формирати посебнусекцију под називом Услугекоја треба да садржи списак и/или тебаларни приказ свих услугакоје општина пружа заинтересованим физичким и правним лицима

þ  за сваку појединачну услугу поставити упутство које треба да садржи:

ü  потпун и детаљан опис услуге и процедуре за њено остваривање

ü  информације о надлежном органу за пружање услуге, укључујући и број канцеларије и радно време за рад са странкама, контакт телефон и адресу електронске поште

ü  информације о категоријама лица која имају право на услугу, као и о условима које евентуално морају да испуне

ü  информације о потребној документацији и доказима које треба приложити

ü  прописани рок за пружање услуге

ü  податке о таксама и евентуалним трошковима поступка

ü  упутство о начинима информисања о току поступка

ü  поуку о правном леку; навести да ли лице може уложити жалбу или предузети друге правне радње уколико није задовољно одлуком органа

þ  на веб страницу општине поставити обрасце захтева и молби и омогућити њихово преузимање; поставити примере попуњених образаца

þ  размотрити опцију увођења могућности онлајн подношења захтева путем електронског обрасца

þ  увезати веб страницу општине са националним Порталом еУправа; објавити списак услуга из надлежности општине на Порталу; размотрити могућост реализовања услуга из надлежности општине на Порталу и у складу са тим поставити линкове ка електронским услугама које су објављене на Порталу  

þ  размотрити увођење могућности праћења статуса предмета путем интернета

þ  обезбедити функционисање услуге виртуелни матичар

þ  у згради општине и просторијама месних заједница на видно истакнутим местима (на огласним таблама или паноима и писарници) поставити информације о услугама као и упутства за њихово остваривање, као и примерке попуњених образаца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vПрепоруке државним органима

 

 

þ  спровести реформу законодавног оквира за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја

þ  осавременити формат објављивања Информатора како би се олакшало његово ажурирање и претрага

þ  ревидирати Упутствоза израду и објављивање информатора о раду државног органа; растеретити Информатор о раду у погледу обавезног садржаја; укинути обавезу да се у Информатор о раду објављују информације које су локалне самоуправе обавезне да објаве на својим веб страницама према Закону о локалној самоуправи, Закону о буджетском систему и Закону о јавним набавкама

þ  укинути обавезу да се детаљан опис сваке поједничне услуге коју општина пружа уноси у Информатор; обавезати локалне самоуправе да описе услуге поставе директно на веб страницу у оквиру посебне секције

þ  успоставити механизам подршке мањим општинама за превазилажење техничких, финансијских и стручних потешкоћа приликом израде и одржавања  Информатора о раду и веб страница; организовати обуке лица која су задужена за ажурирање Информатора

þ  пружити допринос изградњи капацитета локалних медија за извештавање о теми транспарентности рада локалних власти